Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopuz, Mustafa
dc.date.accessioned2020-04-15T16:01:38Z
dc.date.available2020-04-15T16:01:38Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8045
dc.description.abstractOkul Müdürleri ve Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Millî Eğitim Temel Kanunu'nda öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; genel amaçlar arasında yer almaktadır. Nihayetinde amaçlanan Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Eğitim öğretim hizmetlerinin merkezinde yer alan öğrencilerin bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilmesi için öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin meslekî etkinliğini ve verimliliğini arttıracak yaklaşımların geliştirilmesinin gerekliliği çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin ve okul idarelerinin, müfettişler tarafından gerçekleştirilen denetim ve sicil raporları ile değerlendirilmesi yerini Performans Değerlendirme Sistemine bırakmıştır. Bu araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan Performans Değerlendirme Sistemine dair okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşlerini içeren nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kütahya il merkezinde farklı eğitim kademelerinde görev yapan 22 okul müdürü ve 22 öğretmen ile performans değerlendirme sistemine dair hazırlanan sorular ışığında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada okul müdürlerinin ve öğretmenlerin performans değerlendirme süreci hakkındaki görüşleri betimleyici bir yaklaşım izlenerek ortaya koyulmuştur. Performans değerlendirme süreci katılımcıların çoğunluğu tarafından kabul gördüğü tespit edilmiş, performans değerlendirme sistemine yönelik eleştiri ve öneriler elde edilen bulgular doğrultusunda ortaya koyulmuştur.en_US
dc.description.abstractSchool Principals and Teachers' Views On The Performance Evaluation Process: A Qualitative Research One of the general purposes of the Basic Low of National Education is to prepare the students for life by developing their skills and interest by acquiring the necessary knowledge, skills, behaviors and co-work habits; and to ensure that they have a profession which will make them happy and will contribute to the happiness of the community. Ultimately, the targeted thing is to make the Turkish Nation a constructive, creative and distinguished partner of the modern civilization. It is necessary that the teachers must perform their duties in the best way in order to train their students, who are in the center of the education and training services, in accordance with those aims. Within the framework of the necessity of developing the approaches that increase the professional effectiveness and the efficiency of the teachers; The Ministry of National Education preferred the Performance Evaluation System instead of the evaluation of the teachers and the school principals with the supervision and registration reports made by inspectors. This research is a qualitative research involving the views of the school principals and teachers on the performance evaluation system that was first implemented in the 2015-2016 academic year. Within the scope of the research, 22 teachers and 22 school principals who work in different education levels in the city center of Kütahya in the 2016-2017 academic year were interviewed with the questions prepared about the performance evaluation system. The findings obtained from the interviews with the participants were generated using the case study design from qualitative research approaches. In the research, the views of the school principals and the teachers about performance evaluation process were revealed by following a descriptive approach. The performance evaluation process was found to be accepted by the majority of the participants, and then the critiques and the suggestions of the performance evaluation system were made in the direction of the obtained findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectOkul Müdürlerien_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectPerformans Değerlendirmeen_US
dc.subjectPerformance Evaluationen_US
dc.subjectSupervisionen_US
dc.subjectSchool Principalsen_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.titleOkul müdürleri ve öğretmenlerin performans değerlendirme süreci hakkındaki görüşleri : Nitel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeSchool principals and teachers views on the performance evaluation process :A qualitative researchen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Kürşad
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record