Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüder, Orhan
dc.date.accessioned2020-04-16T13:11:57Z
dc.date.available2020-04-16T13:11:57Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8051
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algılarının çeşitli değişkenler üzerinden incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kütahya ili ve ilçelerinde, devlet okulu ve özel okulda görev yapan 314 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veri toplama araçları olarak; Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, ve Harris (2009) tarafından geliştirilen, Timur ve Taşar (2011) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği (TPABÖGÖ)" ile araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; örneklemde yer alan sınıf öğretmenlerinin TPAB öz güven algılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin TPAB ölçeğinin TPB bileşeninden aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre analiz edildiğinde, erkek öğretmenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin TPAB öz güven algıları ile görev yapılan okul türü, mobil cihazlarında internet ve eğitim amaçlı uygulama yüklü olup-olmama durumu, bilişim teknolojileri ile ilgili hizmet içi eğitim alıp-almama durumu ve günlük internet kullanım süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bunun yanında sınıf öğretmenlerinin yaş ve mesleki kıdemleri arttıkça TB, TBP ve TPAB öz güven algı düzeylerinin azaldığı; mezun olduğu okul düzeyi yükseldikçe TB düzeylerinin arttığı; bilgisayar tecrübesi ve internet tecrübesi arttıkça da TPAB öz güven algı düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the technological pedagogical content knowledge of Primary school teachers towards the science course and the self-confidence perceptions of the teachers through various variables One of the quantitative research, survey method was used in the research. 314 Primary school teachers working in public or private schools in Kütahya and It's province participated in the study In 2017-2018 academic year, As gathering the data, Technological Pedagogical Field Self-Confidence Scale (TPABÖGÖ) developed by Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, and Harris (2009) and adapted to Turkish by Timur and Tasar (2011) and Personal Information Form developed by the researcher were used. In the results of the study; the TPAB, self-confidence perceptions of the Primary School Teachers were found to be high. When the scores of the TPB component of the TPAB scale are analysed according to the gender of the Primary School Teachers, statistically significant difference was found in favour of male teachers. It was found that there was no statistically significant difference between Primary School Teachers' TPAB self-confidence perceptions by the type of school they were working in, whether they had internet and educational applications on their mobile devices, whether they had in-service training about IT, and the duration of daily internet use. In addition, as the age and occupational seniority of Primary School Teachers increase, TB, TBP and TPAB levels and self-confidence perception decrease; the level of TB increases as the level of their education increases. As computer experience and Internet experience increase, TPAB self-confidence perception levels are also increasesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz Güvenen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenien_US
dc.subjectTeknolojik Pedagojik Alan Bilgisien_US
dc.subjectPrimary School Teachersen_US
dc.subjectSelf-Confidenceen_US
dc.subjectThe Knowledge of Technological Pedagogical Fielden_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeA study on primary school teachers' technological pedagogical area knowledge toward science and self confidence perceptionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDemir, Metin
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record