Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMehmet Yücel
dc.contributor.authorCengiz Atakanlı
dc.contributor.authorŞahin Kabay
dc.contributor.authorUğur Saraçoğlu
dc.contributor.authorSoner Yalçınkaya
dc.contributor.authorGalip Dedekargınoğlu
dc.contributor.authorErol Aras
dc.contributor.authorFaysal Güler
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:39Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1305-2489
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RnME9EYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/806
dc.description.abstractPartin tabloları pek çok klinikte preoperatif olarak prostat kanser evresini öngörmede kullanılmaktadır. Çalışmamızda 2001 yılında güncellenen Partin tablolarının Türk hastalarında patolojik evrelendirmesindeki öngörüsünün uygu-lanabilirliğini ve güvenilirliğini test etmek istedik. Radikal prostatektomi operasyonu yapılan 125 hastanın klinik ve pato-lojik bulguları değerlendirildi. Serum PSA değerleri, klinik ever, biyopsi Gleason skoru ve radikal prostatektomi spesimenlerinin patoloji sonuçları değerlendirildi. Partin tablolarının öngörü değerleri ve prostatektomi spesimenlerinin patoloji bulguları karşılaştırıldı ve ROC (Receiver Operating Characteristics) eğrilerine göre analiz edildi. Hastaların orta-lama yaşı 63 (48-74) idi. Klinik evresi T1c olan hasta yüzdesi %49.6 idi. Patoloji Gleason skoru 5-6 olan hasta oranı %68.8 idi. Preoperatif ortalama serum PSA değeri 12.96 ng/ml (0.9-42) idi. Organa sınırlı hastalık, seminal vezikül invazyonu ve lenf nodu metastazı oranları sırasıyla %66.4, %8.8, ve %4.0 olarak bulundu. Organa sınırlı hastalık, seminal vezikül invazyonu ve lenf nodu tutulumu için eğri altında kalan alan sırasıyla 0.696, 0.704 ve 0.860 olarak bulundu. So-nuçta 2001 yılında güncellenen Partin tablolarının Türk hastalarda da organa sınırlı hastalık, seminal vezikül invazyonu ve lenf nodu tutulumunu patoloji sonuçlarına göre kabul edilebilir bir öngörü değeri verdiği tespit ve kabul edilebilir bir doğrulukta kullanılabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractPartin tables was used to predict the stage of prostate cancer preoperatively in many clinics. We evaluated the validity of 2001 Partin tables, which was updated in 2001, for the ability to predict the pathological stage in Turkish patients. The clinical and pathological findings of 125 patients who have had radical prostatectomy were assessed. Serum PSA values, clinical stage, biopsy Gleason score and the pathological features of the radical prostatectomy specimens were collected and evaluated. The predictive value of Partin nomogram and pathological findings of prostatectomy specimens were compared and analyzed according to Receiver Operating Characteristics (ROC) analysis. Median age of the patients was 63 (48–74). The percentage of patients with clinical stage T1c was 49.6%. Patients with Gleason score of 5–6 in biopsy constituted 68.8% of the study group. Preoperative mean serum PSA level was 12.96ng/ml (0.9-42). Organ confined disease, seminal vesicle involvement, and lymph node metastases ratios were 66.4%, 8.8% and 4.0%, respectively. Area Under Curve (AUC) values for organ confined disease, seminal vesicle involvement and lymph node involvement were calculated as 0.696, 0.704 and 0.860 respectively. It appears that updated Partin tables have a reasonable predictive value for the final pathological features like organ confined disease, seminal vesicle and lymph node involvement in Turkish patients and Partin tables could also be used in Turkish patients with comparable accuracy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleLokalize prostat kanserli hastalarda partin tabloları öngörüsü ile radikal prostatektomi spesimen sonuçlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the predictivity of partin tables and radical prostatectomy specimen in patients of the localized prostate canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYeni Üroloji Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record