Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOkur Özdemir, Ayşe
dc.date.accessioned2020-06-16T10:57:23Z
dc.date.available2020-06-16T10:57:23Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-12-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8157
dc.description.abstractBu çalışma okul iklimine ilişkin öğretmen ve okul müdürü davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkide işkolikliğin aracılık etkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Örgütsel İklim Ölçeği, DUWAS İşkoliklik Ölçeği ve Meyer ve Allen Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda görev yapmakta olan 266 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak 18 farklı ölçüm modeli oluşturulmuş ve modeller yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre modellerden yalnızca iki tanesinin sınaması başarılı olmuştur. İşkoliklik aracı değişkeninin yalnızca destekleyici müdür davranışının örgütsel bağlılığın devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutları ile ilişkisinde aracılık etkisine sahip olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur. Destekleyici müdür davranışı ile örgütsel bağlılık arasındaki pozitif yönlü ilişki öğretmenlerin sergilediği işkolik davranışlar ile pekişmektedir. Diğer bir ifade ile destekleyici müdür davranışlarının gözlemlendiği okullarda işkolik öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları diğer meslektaşlarına göre daha yüksektir. Ancak emredici müdür davranışı, kısıtlayıcı müdür davranışı, samimi öğretmen davranışı, meslektaşlar arası işbirlikçi öğretmen davranışı ve umursamaz öğretmen davranışı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide işkolikliğin aracılık etkisinde bulunmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIt was aimed to determine the mediating effect of workaholism in the relationship between teacher and principal behaviours related to school climate and organizational commitment in this study. The study was designed through correlational survey method. Organizational Climate Scale, DUWAS (Dutch Work Addiction Scale), Meyer and Allen Organizational Commitment Scale were used as data collection tools. 266 teachers working at primary and secondary schools in Kütahya Province created the sample of the study. In accordance with the aim of the study, 18 measurement models were set and tested by structural equation modelling. In terms of the findings, the tests of only two models are successful. It is statistically proved that workaholism has a mediating effect only in the relationships between supportive principal behaviour and normative and continuance commitment dimensions of organizational commitment. The positive relationship between supportive principal behaviour and organizational climate strengthens with the workaholic behaviours the teachers experience. In other words, workaholic teachers are more committed to their organizations in which the supportive principal behaviours are observed in comparison with their colleagues. However, any mediating effect of workaholisim cannot be found in the relationships between directive principal behaviour, restrictive principal behaviour, collegial teacher behaviour, intimate teacher behaviour, disengaged teacher behaviour and organizational commitment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAracılık Etkisien_US
dc.subjectİşkolikliken_US
dc.subjectOkul İklimien_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modellemesien_US
dc.subjectMediating Effecten_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectSchool Climateen_US
dc.subjectStructural Equation Modellingen_US
dc.subjectWorkaholismen_US
dc.titleOkul iklimine ilişkin öğretmen ve müdür davranışları ile örgütsel bağlılık ilişkisinde işkolikliğin aracılık etkisien_US
dc.title.alternativeThe mediating effect of workaholism in the relationship between teacher and principal behaviours related to school climate and organizational commitmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorArık, Recep Sekan
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record