Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Gamze
dc.date.accessioned2020-06-22T06:59:02Z
dc.date.available2020-06-22T06:59:02Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-12-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8177
dc.description.abstract3,8-Diaminobenzo[c]sinnolin (3,8-DABCC) ile modifiye edilmiş grafen oksit (GO) elektrot hazırlanmış ve pGO-DABCC olarak adlandırılmıştır. Hazırlanan GO ile modifiye edilmiş polimer malzeme, infrared spektroskopi (IR) ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile karakterize edilmiştir. pGO-DABCC, camsı karbon (GC) elektrot üzerine damlatılmak suretiyle IR lambası altında elektrot yüzeyine modifiye edilmiştir (GC/pGO-DABCC). Modifiye elektrot, dönüşümlü voltametri (CV) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ile karakterize edilmiştir, kararlılığı çalışılmıştır. Bu tez çalışmasında modifiye elektrot ile sulu çözeltilerde, diferansiyel puls anodik sıyırma voltametrisi (DPASV) kullanılarak eş zamanlı Cd2+ ve Pb2+ tayini için yöntem geliştirilmiştir. Voltametrik analiz öncesi uygulanacak sabit potansiyel, inkübasyon süresi ve kullanılan tampon çözeltinin pHsı, elektrot modifikasyonunda kullanılan polimer süspansiyonun hacmi gibi bazı parametreleri optimize edilmiştir. Cd2+ ve Pb2+ tayini için kalibrasyon eşitliği, 0,5 µg/L – 25 µg/L aralığında Ip(μA) = 0,3606[Cd2+] + 0,4346 (R2= 0,9972) ve Ip(μA) = 0,2496[Pb2+] + 0,2878 (R2= 0,9968) (N=5) olarak bulunmuştur. Cd2+ ve Pb2+’nin alt tayin limitleri (LOD), sırasıyla, 0,12 µg/L ve 0,21 µg/L olarak tespit edilmiştir. Modifiye edilmiş elektrot ile geliştirlen tayin yönteminde, iyi bir seçicilik ve tekrarlanabilirlik değerleri bulunmuştur. Yöntem, süt numunelerine uygulanarak oldukça uygun geri kazanım değerleri elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstract3,8-diaminobenzo[c]cinnoline (3,8-DABCC) modified graphene oxide (GO) electrode was prepared by chemical method. The prepared material was denoted as pGO-DABCC. The electrode material was characterized with infrared spectroscopy (IR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The pGO-DABCC on glassy carbon (GC/pGO-DABCC) electrode was investigated for simultaneous determination of Cd2+ and Pb2+ in aqueous media by differential pulse anodic stripping voltammetry (DPASV). Optimum conditions of the electrode were determined with some parameters such as constant potential, incubation time, pH and volume of suspension on the electrode. The calibration equations for Cd2+ and Pb2+ determination were calculated as Ip(μA) = 0,3606[Cd2+] + 0,4346 with a correlation coefficient of 0,9972 and Ip(μA) = 0,2496[Pb2+]+0,2878 with a correlation coefficient of 0,9968 (N=5), respectively. The detection limits (LODs) for Cd2+ and Pb2+ were calculated as 0,12 µg/L and 0,21 µg/L, respectively. The remarkable results, such as good selectivity, repeatability and reproducibility were obtained with the modified electrode. Application of the sensors to milk samples produced recovery values in the range 95 to 102 percentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğır Metal Analizien_US
dc.subjectDiferansiyel Puls Anodik Sıyırma Voltametrisien_US
dc.subjectGrafen Oksiten_US
dc.subjectModifiye Elektroten_US
dc.subject3,8-Diaminobenzo[c]sinnolinen_US
dc.subjectDifferential Pulse Anodic Stripping Voltammetryen_US
dc.subjectGraphene Oxide Heavy Metal Analysisen_US
dc.subjectModified Electrodeen_US
dc.subject3,8-diaminobenzo[c]cinnolineen_US
dc.title3,8-benzo[c]sinnolin ile türevlendirilmiş grafen oksit tabanlı poliamitin hazırlanması, karakterizasyonu ve voltametrik uygulamalarıen_US
dc.title.alternative3,8-diaminobenzo[c]cinnoline derivatived grapheneoxide modified graphene oxide based polyamide nanofilm: Preparation, characterization and voltammetric applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÜstündağ, Zafer
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record