Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Hasan
dc.date.accessioned2020-08-07T11:57:40Z
dc.date.available2020-08-07T11:57:40Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8373
dc.description.abstractKafa travmaları geriatrik hastalarda önemli morbidite,mortalite ve ekonomik kayıp sebebi olan bir sağlık sorunudur.Kafa travması ile acil servise başvuran 65 yaş üstü hastalardan, hayati tehlike ya da ciddi morbidite nedeni olabilecek intrakraniyal patolojileri tespit etmek acil servis hekimlerinin üzerinde dikkatle durması gereken görevleri arasında yer almalıdır. Amaç: Çalışmamızda 65 yaş üstü kafa travması tanısı alan hastalarda bilgisayarlı tomografide patolojik bulgu prevalansını değerlendirmeyi ve geriatrik kafa travmalı hastalarda prognozu etkileyen hematolojik faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.Çalışmamızda ayrıca, geriatrik kafa travması konusunda ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkıda bulunmak ve bu hastaların hastanede kalış süresini arttıran parametrelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamızda Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kafa travması nedeniyle başvuran ve bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılan 65 yaş üstü hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmamıza dahil ettiğimiz vakaların,yaş,cinsiyet, travma oluş mekanizması,koagülopati,beyin bilgisayarlı tomografi sonuçları,lökosit sayısı,nötrofil/lenfosit oranı(NLO),trombosit/lenfosit oranı(TLO),taburculuk,yatış,sevk,ex durumları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 320 hastanın 151'i erkek, 169'u kadın idi.Geriatrik popülasyonun kafa travmasıyla sıklıkla karşılaştığı nedenler arasında ise düşmelerin(%37.2) ve trafik kazalarının(%18.8) en sık nedenler olduğu belirlendi(%56).65 yaş üstü kafa travması olan hastalarda anormal Beyin BT bulgusu olan hasta sayısı 34 olup,geriatrik kafa travmalarında anormal Beyin BT prevalansı %10.6 saptandı.Bu oranın erken yaşlılık(65-74 yaş),orta yaşlılık(75-84 yaş),geç yaşlılık(85 yaş ve üstü) gruplarında anlamlı değişimi saptanmadı.Çalışmaya dahil edilen 320 hastanın 7'si ex olup,geriatrik kafa travmalarında mortalite oranı %2.2 olarak saptandı.Lökositoz,nötrofil/lenfosit oranı yüksekliği,koagülopati olması ve 75 yaş üstü geç yaşlılık dönemi morbidite ve mortaliteyi arttıran nedenler olarak tespit edildi. Sonuç:Geriatrik kafa travmalarında,kafa travmasının düşme veya trafik kazası sonrası yaşanması,lökositoz olması,nötrofil/lenfosit oranının yüksek olması,geç yaşlılık evresi hasta olması(75 yaş ve üstü) intrakraniyal patoloji riskini artırmaktadır.Kafa travmalı hastaları acil serviste değerlendirirken yaşını,travma mekanizması ve şiddetini sorgulamayı,kan tahlili alım ve bilgisayarlı tomografi çekim endikasyonlarını geniş tutmayı,acil servis gözlem süresini uzatmayı ve konsültan hekim desteği almayı planlamak akılcı bir yaklaşımdır.en_US
dc.description.abstractHead trauma in geriatric patients is a health problem that causes significant morbidity, mortality and economic losses. To detect intracranial pathologies which may be life-threatening or cause severe morbidity with head trauma patients over the age of 65, should be included tasks that should be carefully stand on the emergency physicians. Aim: We aimed to evaluate the prevalence of pathologic findings on computed tomography in patients who were diagnosed with head trauma over 65 years of age and to evaluate hematologic factors affecting prognosis in geriatric head trauma patients in our study. As well as the contribution of epidemiological data to our country on geriatric head trauma in order to determine the parameters that increase the length of hospital stay in these patients. Method: Patients older than 65 years who were admitted to Dumlupınar University Evliya Çelebi Training and Research Hospital Emergency Department due to head trauma and who underwent computed tomography examination were retrospectively reviewed in our study. The cases we included in our study were recorded as age, gender, trauma mechanism, coagulopathy, brain tomography results, leukocyte count, neutrophil / lymphocyte ratio (NLO), platelet / lymphocyte ratio (PLO), discharge, hospitalization, referral. Results: Of the 320 patients included in the study, 151 were males and 169 were females. The most frequent causes of head trauma in the geriatric population were falls (37.2%) and traffic accidents (18.8%) were the most common causes (56%). The number of patients with abnormal brain CT findings in patients with head trauma over 65 years was 34, and abnormal brain CT prevalence was 10.6% in geriatric head trauma. This ratio was not significantly different between the groups of early aged (65-74 years), middle aged (75-84 years) and late aged (85 years and over). Of the 320 patients included in the study, 7 were ex-mortem, and the mortality rate for geriatric head trauma was 2.2%. Leukocytosis, elevated neutrophil / lymphocyte ratio, coagulopathy and late aging over 75 years were found to be factors that increased morbidity and mortality. Conclusion: Head trauma following a fall or a traffic accident, leukocytosis, high neutrophil / lymphocyte ratio, late aged patients (75 years and over) increase the risk of intracranial pathology in geriatric head trauma. It is a rational approach to question aging, trauma mechanism and severity, to keep indications of blood collection and computed tomography, to extend the time of emergency service observation and to receive consultant physician support while evaluating head trauma geriatric patients for emergency care.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeriatrik Kafa Travmasıen_US
dc.subjectNötrofil/Lenfosit Oranıen_US
dc.subjectTrombosit/Lenfosit Oranıen_US
dc.subjectİNRen_US
dc.subjectBilgisayarlı Tomografien_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectGeriatric Head Traumaen_US
dc.subjectNeutrophil / Lymphocyte Ratioen_US
dc.subjectPlatelet / Lymphocyte Ratioen_US
dc.subjectINRen_US
dc.subjectComputerized Tomographyen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.titleKafa travmalı geriatrik hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the factors affecting the prognosis in elderly patients wi̇th HEAD traumaen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentRektörlüken_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErçelik, Hasan
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record