Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytunga Oğuz
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:45Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU1UQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/849
dc.description.abstractBu arastırmanın amacı, ngilizce ögretmenligi ögretmen adaylarının, ders planı hazırlamaya iliskin görüslerini belirlemektir. Arastırma tarama modelindedir. Arastırmanın örneklemini Dumlupınar Üniversitesi Egitim Fakültesi ngilizce Ögretmenligi Sertifika Programında ögrenim gören 122 ögrenci olusturmustur. Arastırmada veri toplama aracı olarak, istatistiksel yöntemler kullanılarak faktör analizi ve güvenilirlik çalısmaları yapılan ve 21 maddeden olusan bir anket hazırlanıp kullanılmıstır. Anketin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0.87’dir. Verilerin analizinde; yüzde, frekans, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H teknikleri kullanılmıstır. Bulgulara göre, ngilizce ögretmenligi ögretmen adaylarının yarıdan fazlası (% 63) ögretmenlerin hazır yapılmıs planları kullanmayı tercih ettikleri görüsündedir. Ögretmen adayları, uygulama okullarında, ögretmenlerin planlama davranıslarını tam olarak gözlemleyemediklerini ve bunları kendilerine örnek alamadıklarını belirtmislerdir. Ögretmen adaylarının yarıya yakını (% 46.7) deneyimli ögretmenlerin her gün yazılı olarak plan hazırlamalarının gerekmedigi görüsündedir. Ögretmen adaylarının ders planı hazırlamaya iliskin görüsleri arasında; cinsiyetlerine ve ngilizce ögretmenligini sevmelerine göre anlamlı farklılıklar oldugu gözlenmistir. Arastırma bulgularına göre, ögretmen adaylarının, ders planlarının hazırlanması ile ilgili olumlu görüslere yeterli düzeyde sahip olmadıkları söylenebilir. Ögretmen adaylarının ders planlarının hazırlanmasına iliskin olumlu görüsler gelistirebilmeleri için hem ögretim elemanlarının hem de okullardaki uygulama ögretmenlerinin örnek davranıslar göstermeleri gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the prospective English teachers’ views about preparing lesson plans. Survey model is used in the study. The sample of this study is composed of 122 prospective English Language teachers being trained at Certificate Program for English Language Education at Education Faculty, Dumlupınar University. In the study, a questionnaire with 21 items, whose factor and reliability analyses were conducted using statistical procedures, was prepared and used as the data gathering instrument. Cronbach Alpha reliability coefficient of the questionnaire was 0.87. For data analysis, frequency, percentage, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H test techniques were used. Depending on the findings, more than half of the prospective teachers (63 %) believe that teachers prefer using ready-made lesson plans. Prospective teachers state that they did not have the chance to observe teachers’ planning behaviours exactly so they could not take them as an example for themselves. Nearly half (46.7 %) of the prospective teachers believe that experienced teachers do not need to prepare written plans daily. Significant differences were found on the prospective English teachers’ views about preparing lesson plans according to their gender and whether they like English language teaching profession or not. Based on the research findings, it can be said that prospective teachers do not have sufficient positive views about preparing lesson plans. For them to develop positive ideas about preparing lesson plans, it is necessary that both lecturers at university and practice teachers at practice schools show model behaviours.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleİngilizce öğretmenliği öğretmen adaylarının ders planı hazırlamaya ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternativeProspective English teachers' views about preparing lesson plansen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage456en_US
dc.identifier.endpage477en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record