Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Fulya Topçuoğlu
dc.contributor.authorYangil, Muharrem Kürşad
dc.date.accessioned2021-03-10T06:47:02Z
dc.date.available2021-03-10T06:47:02Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14793
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8796
dc.description.abstractGünümüzde özellikle ön plana çıkan bir kavram olan empati tüm alanlarda sıklıkla incelenmeye ve araştırılmaya başlanmıştır. Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini hissetmeye ve anlamaya çalışması, onun bakış açısıyla olaylara ve durumlara bakması sürecine empati denilmektedir. İletişim bir anlamda bireyin iç dünyasından kaynaklanan bakış açısındaki esnekliktir. Bu nedenle kişiler arası iletişimin gerçekleşmesi esnasında iletilmek istenen mesajın doğru verilmesinin yanında karşıdaki tarafından anlamlandırılması da son derece önemlidir. İletişimde anlama ve anlatmayla kişilerarası ortak paydalar esas olduğu için, konuşma kadar empati kavramı da önem kazanmaktadır. Bireyler iletişim sürecinde sıklıkla konuşmadan faydalandıkları için konuşmaya yönelik tutumlarının olumlu olması beklenmektedir. Bireyin bir fikir, obje ya da konu üzerindeki duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen bir eğilim olan tutumun, gözle görülmese de davranışlarda tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Bu davranışlar kişinin konuşma esnasında gerginlik yaşaması, korkması, heyecandan titremesi, söyleyeceklerini unutması, kilitlenmesi gibi farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu sebeple bir kişinin konuşmaya karşı tutumunu olumlu yönde değiştirebilmek için empati tekniğini kullanmak yerinde olacaktır. Bu sebeple çalışmada empati tekniğinin konuşma tutumuna etkisi incelenmiştir. Araştırma zayıf deneysel desende tasarlanmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 öğretim yılında, bir devlet üniversitesinde Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören toplam 45 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sürecinde, empati tekniği dikkate alınarak oluşturulan 6 haftalık ders planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sontest lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Empati tekniğinin konuşma becerisi tutumunu olumlu yönde etkilediği ancak cinsiyete göre anlamlı bir değişiklik olmadığı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractNowadays, empathy, which is a concept which is especially prominent, has been started to be examined and investigated in all areas. It is called empathy in that the quiche puts himself in the face of the other and works with his feelings and thoughts to feel and understand, and to look at events and situations with his point of view. Communication is, in a sense, the flexibility in the perspective of an individual's inner world. For this reason, it is extremely important that the message to be conveyed during the realization of the interpersonal communication is given correctly, as well as its meaning by the opposite side. As communication is based on interpersonal common denotations in understanding and expression, the concept of empathy as much as speech becomes important. The attitudes towards speech are expected to be positive because individuals often benefit from the conversation during the communication process. It is possible to determine the attitude, which is a tendency affecting the emotions, thoughts and behaviors of an individual on an idea, object or subject, even if it is not visible. These behaviors can manifest in different ways such as experiencing tension, fear, excitement, locking and locking. For this reason, it would be appropriate to use the technique of empathy in order to positively change a person's attitude towards speech. The effect of the empathy technique on speech attitude was studied in the study. The research is designed to be experimental. The study group consists of a total of 45 participants who are studying at the Department of Turkish Education at a state university in the 2017-2018 academic year. The results of the study were collected by the Speech Skill Attitude Scale. In the research process, a 4-week lesson plan was developed and implemented taking into account the empathy technique. In the analysis of the data, dependent groups t-test was used. A significant difference was found in favor of posttest as a result of the research. It can be argued that the empathy technique influenced the attitude of speech skill positively, but there was no meaningful change according to sex.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studies - Educational Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectEmpati Tekniğien_US
dc.subjectKonuşmaen_US
dc.subjectKonuşma Tutumuen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEmpathyen_US
dc.subjectEmpathy Techniqueen_US
dc.subjectSpeakingen_US
dc.subjectConversation Attitudeen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleEmpati tekniğinin konuşma tutumu üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect on the speaking attitude of the imperative techniqueen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Educational Sciencesen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-8110-7325en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÜnal, Fulya Topçuoğlu
dc.contributor.institutionauthorYangil, Muharrem Kürşad
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record