Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSandalcı, Ulvi
dc.date.accessioned2021-03-17T08:37:48Z
dc.date.available2021-03-17T08:37:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1300-8951 / 1300-8951
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8822
dc.description.abstractVergi sisteminin sağlıklı ve başarılı bir şekilde işleyebilmesinin temel koşulu vergilemede adaletin sağlanmasıdır. Bu da ancak toplumdaki tüm bireylerin mali gücüne göre vergilendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Ancak ekonomik, sosyal, politik vb. nedenlerle bir grup veya faaliyetlere vergiler yoluyla belirli ayrıcalıklar tanınmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan futbolcuların vergilendirilmesi de bu ayrıcalıklar kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı Gelir Vergisi Kanununa göre ücretler üzerinden vergilendirilen futbolcuların vergilendirilme usulünün vergi adaleti çerçevesinde incelemektir. Bu kapsamda futbolculara sağlanan vergisel ayrıcalıklar vergilemede adalet ilkesi çerçevesinde hesaplamalar yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre futbolculara sağlanan vergisel ayrıcalıklar vergilemede yatay ve dikey adaleti zedeleyerek sosyal dengenin daha da bozulmasına neden olmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe basic requirement for a healthy and successful tax system is to ensure fairness in taxation. This is only possible by taxing according to the financial power of all individuals in society. However, economic, social, political etc. reasons are granted certain privileges through taxes to a group or activities. The taxation of footballeers who are the subject of the study is also considered within the scope of these privileges. The purpose of the study is to examine the taxation procedure of the taxpayers who are taxed on wages according to the Tax Law. In this context, the tax privileges provided to the footballers were evaluated with the help of calculations within the framework of the principle of justice in taxation. According to the results of the study, the tax privileges provided to the footballers cause further deterioration of the social balance by damaging horizontal and vertical justice in taxation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherVergi Sorunları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectVergi Adaletien_US
dc.subjectVergilendirmeen_US
dc.titleVergi Adaleti Bağlamında Futbolcuların Ücret Gelirlerinde Vergilendirme Usulüen_US
dc.title.alternativeTaxation method in the fee income of footballers in the context of tax justiceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVergi Sorunları Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue368en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSandalcı, Ulvi
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record