Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytuna Oğuz
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:51Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnprM01EUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/885
dc.description.abstractAraştırmanın amacı; sınıf öğretmenliği öğrencilerinin Eğitimde ölçme ve değerlendirme ünitesi gelişim dosyası puanları, ünite başarı testi puanları ve ünite tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ve bu puanların cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Çalışma grubu, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans programında öğrenim gören 20 öğrencinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ünitesi başarı testi, ünite tutum ölçeği ve öğrenci gelişim dosyaları kullanılmıştır. Verilerin analizinde; doküman analizi, Pearson korelasyon ve t testi analizleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; gelişim dosyası puanları ile ünite başarı testi puanları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Kız öğrencilerin gelişim dosyası puanları erkek öğrencilerin dosya puanlarından anlamlı olarak farklılık göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine whether there is a significant relationship among primary school education department students’ portfolio scores, unit achievement test scores, and unit attitude test scores, and whether these scores differ depending on gender. Both quantitative and qualitative methods were used in the study. The study group consisted of 20 undergraduates attending Dumlupinar University Education Faculty Primary School Education Department. The data collection instruments were Instructional Measurement and Evaluation unit achievement test, unit attitude test, and student portfolios. In the analysis of the data; content analysis, Pearson correlation and t test were conducted. Depending on the research findings, a significant relation between the portfolio scores and unit achievement test was found. Moreover, female students’ portfolio scores were found to have more significant difference compared to those of their male counterparts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gelişim Dosyası, Başarı Testi ve Tutum Puanları Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Among Primary School Education Students' Portofolio, Achievement Test and Attitude Scoresen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record