Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytuna Oğuz
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:55Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVd056YzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/908
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inanç düzeylerini ortaya koymak ve bu inançların; öğrenim gördükleri sınıfa, cinsiyete, öğrenim gördükleri programa, genel akademik başarılarına ve öğrenim gördükleri programdan hoşnut olup olmama durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Öz yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2007–2008 Eğitim-öğretim yılı Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans programlarının birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 153 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarının oldukça yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları arasında; sınıfa, cinsiyete, öğrenim gördükleri programa ve programlarından hoşnut olup olmama durumlarına göre anlamlı farklar bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları arasında genel akademik başarılarına göre anlamlı fark bulunmamıştır. Bu bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarını geliştirebilecek ortamların oluşturulması önerileri getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to put forward the prospective teachers’ level of teacher self-efficacy beliefs and to find out whether these beliefs differ according to their grade level, gender, program they study, general academic achievement and whether they are pleased with the program they study. The study is in the survey model. As data gathering instrument, “Teacher Self-Efficacy Scale” was used. The study group is composed of 153 freshmen and sophomores studying at Dumlupınar University Education Faculty undergraduate programmes in 2007-2008 academic year. Depending on the research findings, it can be said that prospective teachers have satisfying level of teacher self-efficacy beliefs. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları arasında; sınıfa, cinsiyete, öğrenim gördükleri programa ve programlarından hoşnut olup olmama durumlarına göre anlamlı farklar bulunmuştur. Significant differences have been found between the prospective teachers’ level of teacher self-efficacy beliefs depending on grade level, gender, the program they study, and whether they are pleased with the program they study. Öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları arasında genel akademik başarılarına göre anlamlı fark bulunmamıştır. However, no significant difference has been found between the prospective teachers’ level of teacher self-efficacy beliefs depending on their general academic achievement. Some suggestions to develop the prospective teachers’ self-efficacy beliefs have been made based on these findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÖğretmen adaylarınınöz yeterlik inançlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of prospective teachers' self-efficacy beliefsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage290en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record