Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorAkyüz, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2021-09-23T07:52:52Z
dc.date.available2021-09-23T07:52:52Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/9117
dc.description.abstractİş dünyasının hızla daha da sertleşen rekabet koşulları altında, kurumlar yenilik üreterek ve bu konudaki performanslarını artırarak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu konuda işletmelerin en büyük kaynağı ise yetenekli insan sermayesidir. Çalışma, yetenek yönetimi uygulamalarının yenilik performansı üzerindeki etkisini ölçmeyi ve bu sayede hem yöneticilerin hem de araştırmacıların dikkatini bu konuya çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’ deki iki üniversiteden toplam 140 akademisyenden toplanan veriler SPSS 22 programı ile analize tabi tutulmuş, frekans, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda yetenek yönetiminin, yeteneği geliştirme ve yeteneği tutma alt boyutlarının yenilik performansını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractUnder the rapidly increasing competitive conditions of the business world, institutions are trying to survive by generating innovation and increasing their performance in this area. The biggest source of enterprises in this regard is talented human capital. The study aims to measure the impact of talent management practices on innovation performance and aim at attracting attention of both managers and researchers to this issue. In this context, data collected from 140 academicians from two universities in Turkey were analyzed with SPSS 22 program and frequency, factor, correlation and regression analyzes were applied. As a result of the research, it has been found that the talent development and talent retention sub-dimensions of talent management affect innovation performance positively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectYetenek Yönetimien_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectYenilik Performansıen_US
dc.subjectİKYen_US
dc.subjectTalent Managementen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectInnovation Performanceen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.titleAlgılanan Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Performansı Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Impact Of Perceived Talent Management Applications On Innovation Performanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentRektörlüken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess