Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNezih Metin Özmutaf
dc.contributor.authorHakan Çelikkol
dc.contributor.authorMediha Mine Çelikkol
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:56Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVd05qWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/914
dc.description.abstractBu çalışmada, TOBB’un 2007 yılı için ilan ettiği ilk 100 işletmede, yöneticilerin, sosyal sorumluluk aktivitelerinde konunun belirlenmesine yönelik bakış açıları ve bu aktiviteler ile işletme imajı arasındaki ilişkiselliğe ilişkin düşünceleri anket yardımıyla değerlendirilmiştir. Anket, 6 bağımsız ve 13 konuyu açıklayıcı bağımlı değişken kapsamında oluşturulmuştur. Konuyu açıklayıcı değişkenler faktör analizi sonucu 3 faktör altında toplanmıştır. Bunlar “paydaşlar”, “kurum felsefesi” ve “rakipler ve medya”dır. Ancak bu üç faktörden temel olarak kurum felsefesi faktörünün konunun belirlenmesinde işletme imajını etkilediği regresyon analizi sonucunda belirlenmiştir. Kurum felsefesi kapsamında konunun işletmenin “misyonu”, “vizyonu” ve “değerleriyle” örtüşmesi yer almıştır. Konunun belirlenmesine yönelik olarak “kurum felsefesi” faktörü ile “yöneticilerin işletme imajı algısı” arasında orta düzeyde pozitif yönde ve ileri seviyede önemli ilişkisellik saptanmıştır (p=0.008). Diğer yandan, yöneticilerin tamamı, farklı düzeylerde de olsa, sosyal sorumluluk aktiviteleri için konu belirlenirken hassas davranılması gerektiğini, çoğunluğu ise sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmenin imajını olumlu etkilediğini düşünmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, managers’ perspectives concerning determination of subject in social responsibility activities and their considerations corresponding the relationship between these activities and corporate image are evaluated by using overall survey in 100 companies declared by TOBB for 2007. Survey is composed within the context of 6 independent and 13 dependent variables. As a result of factor analysis, independent variables are categorized under 3 factors. These factors are “shareholders”, “corporate philosophy” and “competitors and media”. However, as a result of regression analysis, it is revealed that, corporate image is basically influenced by corporate philosophy from these three factors. Within the context of corporate philosophy, overlapping of subject with mission, vision and values of company takes place. Relating to determination of subject, it is confirmed that there is positive and strong relationship between corporate philosophy and corporate image (p=0.008). On the other hand, even if being different levels, all of the managers care to be sensitive while determining subject for social responsibility activities, and most of them think that social responsibility activities affect corporate image in positive way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleYönetici bakışıyla sosyal sorumluluk aktivitelerinde konun belirlenmesi ve işletme imajı: Ampirik bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeDetermination of subject in social responsibility activities and corporate image from the manager perspective: An empirical approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage242en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record