Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Abdullah
dc.contributor.authorBozkurt, Yavuz
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:03Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNE9EYzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/956
dc.description.abstractTarihin ilk dönemlerinden itibaren insanoğlu tarafından tahrip edilen çevrede meydana gelen bozulma, sanayi devrimine kadarki dönemde önemli boyutlarda olmamıştır. Ancak, sanayi devrimi ile başlayan süreçte hızla tüketilen doğal kaynaklar ve aşırı derecede artan üretim-tüketim döngüsü sonucu çevrede meydana gelen tahribat, bugün insanlığı tehdit eder boyutlara ulaşmış ve çevre sorunları günümüzde dünya gündemini meşgul eden en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) uyumu çalışmaları çerçevesinde yürütülen konu başlıklarından biri olan “çevre” konusunda AB’nin eksik gördüğü ya da önerdiği değişikliklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarca yapılırken bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinde Türkiye’deki kamu ve özel sektör işletmelerine önemli görevler düşmektedir. AB’ye uyum sürecinde çevre politikalarındaki dönüşümün Türk işletmelerine etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, Türkiye ve AB’deki çevre politikaları ile çevreye duyarlı işletmecilik konuları ele alınmakta olup devamında İSO 500 listesinde bulunan işletmelerde yapılan bir araştırmanın bulguları yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractEnvironmental destruction taking place since the beginning of human history wasn’t so important until the industrial revolution. But within the process of industrial revolution, as a result of abusing natural resources and high increase of production and consumption cycle caused the disruption of environment and this thread has been one of the most important problems of mankind today. As one of the most important items of EU adaptation process, It is necessary to fulfill the arrangements and changes that EU determined and wanted Turkey to realize about the “environment”. Therefore, all governmental, public and private sector institutions are responsible for the realization of arrangements and items that theoretically determined during this process. In this study, the affects of environmental policies on Turkish business sector, environmental policies of EU and Turkey and environmentally-conscious business are analyzed and some data obtained from businesses that are listed in ISO-500 are included.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectÇevreen_us
dc.subjectÇevre Duyarlılığıen_us
dc.subjectÇevreye Duyarlı İşletmeciliken_us
dc.titleAvrupa Birliği’ne uyum sürecinde türk kamu ve özel işletmelerinin çevreye duyarlılığı üzerine bir uygulama: ISO 500 örneğien_US
dc.title.alternativeAn application on the environmental consciousness of turkish public and private sector businesses during harmonization process with the eu: the ISO 500 caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record