Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNiyazi Kurnaz
dc.contributor.authorYusuf Gümüş
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:06Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1304-0391
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RrM05UazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/969
dc.description.abstractSon yıllarda işletmelerde meydana gelen finansal olaylar, özellikle muhasebe ve denetim alanında yaşanan olumsuz gelişmeler; bilginin ilgililere güvenilir ve doğru bir biçimde aktarılmasına, kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine ve muhasebeye verilen önemi giderek artırmaktadır. Ancak, ülkemizde muhasebe eğitimi, fakülte seviyesinde “İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri”nde yer alan bölümlerde sadece teorik açıdan ve uygulamadan (özellikle kanunlar ve ilgili mevzuatlar açısından) uzak, “Meslek Yüksekokulu” seviyesinde ise iki yıllık muhasebe programları içerisinde, başlangıç düzeydeki uygulamaya dönük ve teoriden uzak olarak verilmektedir. Oysa sektörün sadece basit defter tutma bilgisine sahip elemanlardan ziyade belli alanlarda ihtisas sahibi, analitik düşünebilen, muhasebenin temel bir işletme fonksiyonu olduğunun farkında olan iyi yetişmiş işgücüne gereksinimi vardır. Bu gereksinim doğrultusunda “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” bünyesinde kurulan “Muhasebe Bölümü”nün amacı, muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik açıdan, hem de uygulama açısından gerekli alt yapıyla donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe uyum sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. İşletmelerin gereksinim duyduğu muhasebe elemanlarının yetiştirilmesi üniversiteler tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle etik değer ölçütlerinin öğrencilere verilmesi ve bu bakış açısının onlara kazandırılması gelecekte herhangi bir sektörde işe atılacak olan öğrencilere meslekleriyle etik düşünce arasındaki bağlantıyı kurabilmelerinde büyük katkılar sağlayacaktır. Ancak, bu okulların ne ölçüde amaçlarına ulaşabildikleri konusunda fazlaca akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda yapılan araştırmanın temel amacı muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamalarını belirleyebilmektir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, the financial events that occurs in business, especially the negative developments have been lived in the field of accounting and auditing have gradually increased the transfer of the information reliably and properly, the fulfillment of the public enlightenment function, and the importance given to accounting. However, the accounting education in our country is given theoretically and out-of-reach practice at undergraduate-level in departments of "Economics and Administrative Sciences Faculties" (especially in terms of law and the relevant legislation), and is given mainly for the practice and out-of-reach the theory at "Vocational School" level, in two-year accounting programs at the initial level. But the industry needs well-trained workforce who is a specialist in a specific area, aware of that accounting is a basic business function, and thinks analytically rather than who has just basic bookkeeping information. In accordance with this requirement, the objective of the “Accounting Department” founded under “Applied Science School” is to provide students who want to have a career in accounting profession to get a start in business by fitting them up with infrastructure which is necessary both from theoretical side and practical side in concultancy, auditing and cost accounting fields without experiencing professional integration problems which have been already lived after education, and the demand of industry to be met. The training of accounting personnel that businesses need is provided by the universities. Therefore, to give students the criteria of ethical values and to bring students in this perspective provide tremendous contributions to students who will work in any industry in the future in establishing the connection between their profession and ethical thinking. However, there is not much academic research about at what extent these schools have reached their objectives. In accordance with these explanations, the basic purpose of this research is to determine the perceptions of the students who are taking accounting education, about unethical behaviours related with accounting profession.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleMuhasebe bölümü öğrencilerinin muhasebe mesleği ile ilgili etik dışı davranışlara ilişkin algı analizi: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu örneğien_US
dc.title.alternativePerception analysis of students of accounting department on unethical behaviours related with accounting profession: The case of Dumlupinar University School of Applied Sciencesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record